[اسم]

article

/ˈɑrt̬.ɪ.kəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقاله

معادل ها در دیکشنری فارسی: مقاله
مترادف و متضاد dissertation essay report
article on/about something
مقاله در باب/درباره چیزی
 • 1. I'm doing an article about ways of preventing pollution.
  1. من دارم مقاله‌ای می‌نویسم درباره راه‌های جلوگیری از آلودگی.
 • 2. There was an interesting article on climate change in the paper yesterday.
  2. دیروز مقاله جالبی در باب تغییرات آب و هوایی در روزنامه بود.

2 حرف تعریف

specialized
 • 1.Names of countries in English do not usually take an article.
  1. اسامی کشورها در انگلیس معمولا حرف تعریف نمی‌گیرند.
the indefinite/definite article
حرف تعریف نامعین/معین
 • Please elaborate on definite article.
  لطفا حرف تعریف معین را توضیح دهید.

3 کالا قلم، اسباب

مترادف و متضاد item
 • 1.Many of the articles in the store are half price.
  1. بسیاری از کالاهای مغازه، نصف قیمت هستند.
 • 2.Small household articles cost a lot.
  2. اقلام کوچک خانگی بسیار هزینه‌بر هستند.

4 ماده (اسناد حقوقی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماده
 • 1.Several articles of the 1955 treaty were rewritten.
  1. چندین ماده از عهدنامه 1955 بازنویسی شد.
 • 2.The actions of the organization are in article 12 of the treaty.
  2. اقدامات شرکت‌ها در ماده 12 عهدنامه است.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان