[صفت]

arthritic

/ɑːrˈθrɪtɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more arthritic] [حالت عالی: most arthritic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به التهاب مفصل آرتریتی

  • 1.arthritic fingers
    1. انگشتان آرتریتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان