[صفت]

articular

/ɑːɹtˈɪkjʊlɚ/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مفصلی بندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفصلی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان