[اسم]

articulation

/ˌɑrtɪkjəˈleɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیان

مترادف و متضاد expression
  • 1.the formal articulation of theories of linguistic knowledge
    1. بیان رسمی نظریه‌های دانش زبان‌شناسی

2 تلفظ تولید (آوا)، طرز گفتار

the articulation of vowels and consonants
تلفظ واکه‌ها و صامت‌ها

3 مفصل بند

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفصل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان