[اسم]

artificial insemination

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درون‌کاشت مصنوعی لقاح مصنوعی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلقیح مصنوعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان