[فعل]

اسم‌نویسی کردن

( ا-س-م-‌-ن-و-ی-س-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to enroll to register
نام‌نویسی کردن، ثبت‌نام کردن

to enroll /ɛnˈroʊl/ /ɪnˈrəʊl/


to register /ˈredʒ.ɪ.stər/ /ˈrɛʤɪstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان