[صفت]

اضطراری

( ا-ض-ط-ر-ا-ر-ی )
1 forced compulsory , constrained , urgent , emergency
زوری، اجباری، الزامی، ضروری

forced /fˈoːɹst/ /fˈɔːst/


compulsory /kəmˈpʌlsəri/ /kəmˈpʌlsəri/


constrained /kənstɹˈeɪnd/ /kənstɹˈeɪnd/


urgent /ˈɜrʤənt/ /ˈɜːdʒənt/


emergency /ɪˈmɜrʤənsi/ /ɪˈmɜːʤənsi/

قبل از اسم

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان