[اسم]

اطلاعات محرمانه

( ا-ط-ل-ا-ع-ا-ت- -م-ح-ر-م-ا-ن-ه )
1 classified information
اخبار و جزئیات مخفی و مهم درباره موضوعی مهم که افرادی به‌خصوص و محدود از آن آگاه هستند.

classified information /klˈæsɪfˌaɪd ˌɪnfɚmˈeɪʃən/ /klˈasɪfˌaɪd ˌɪnfəmˈeɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان