[اسم]

classified information

/klˈæsɪfˌaɪd ˌɪnfɚmˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 اطلاعات محرمانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اطلاعات محرمانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان