[صفت]

classless

قابل مقایسه

1 بدون طبقات اجتماعی مساوات‌خواه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان