[فعل]

to classify

/ˈklæsəˌfaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: classified] [گذشته: classified] [گذشته کامل: classified]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طبقه‌بندی کردن دسته‌بندی کردن

  • 1.Biologists classify animals and plants into different groups.
    1. زیست‌شناسان حیوانات و گیاهان را در گروه های مختلف طبقه بندی می کنند.
  • 2.The books in the library are classified by subject.
    2. کتاب ها در کتابخانه بر اساس موضوع دسته بندی شده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان