[فعل]

طبقه‌بندی کردن

( ط-ب-ق-ه-‌-ب-ن-د-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to classify to categorize

to classify /ˈklæsəˌfaɪ/ /ˈklæsɪfaɪ/


to categorize /ˈkætəgəˌraɪz/ /ˈkætɪgəraɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان