[فعل]

to categorize

/ˈkætəgəˌraɪz/
فعل گذرا
[گذشته: categorized] [گذشته: categorized] [گذشته کامل: categorized]

1 طبقه‌بندی کردن دسته‌بندی کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رده‌بندی کردن طبقه‌بندی کردن
  • 1.Do we categorize a tomato as a fruit or a vegetable?
    1. گوجه را به عنوان یک میوه‌ طبقه‌بندی می‌کنیم یا سبزی [گوجه را در گروه میوه‌جات طبقه بندی می کنیم یا سبزیجات]؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان