[صفت]

classified

/ˈklæsɪfaɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more classified] [حالت عالی: most classified]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طبقه‌بندی‌شده دسته‌بندی‌شده

مترادف و متضاد unclassified
a classified catalogue
یک کاتالوگ طبقه‌بندی‌شده

2 محرمانه سری

معادل ها در دیکشنری فارسی: سری
مترادف و متضاد secret unclassified
classified information/documents/materials
اطلاعات/اسناد/منابع محرمانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان