[اسم]

classicism

/ˈklæsɪsɪzəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلاسیسیسم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان