[اسم]

the Classics

/klˈæsɪks/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آثار فلاسفه و نویسندگان یونان و روم باستان ادبیات و فلسفه یونان و روم باستان

2 مطالعات کلاسیک (Classics)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان