[اسم]

classification

/ˌklæsəfəˈkeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طبقه بندی دسته بندی

  • 1.the classification of different species of butterflies
    1. طبقه بندی گونه های مختلف پروانه ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان