[اسم]

افراد

( ا-ف-ر-ا-د )
1 people individuals , persons
جمع فرد؛ مردم، آدم‌ها

people /ˈpiː.pəl/ /ˈpiː.pəl/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان