[قید]

امروز

( ا-م-ر-و-ز )
1 today
روز حاضر، این‌روز

today /təˈdeɪ/ /təˈdeɪ/

[اسم]

امروز

( ا-م-ر-و-ز )
1 today
روزی که در آن هستیم.

today /təˈdeɪ/ /təˈdeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان