دیکشنری انگلیسی به فارسی

today

/təˈdeɪ/
/təˈdeɪ/

[قید]