[قید]

today

/təˈdeɪ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 امروز

معادل ها در دیکشنری فارسی: امروز امروز
 • 1.It's Annabelle's birthday today.
  1. امروز تولد "آنابل" است.
 • 2.What's the date today?
  2. تاریخ امروز چیست؟ [امروز چندم است؟]
later today
امروز دیرتر
 • I've got a piano lesson later today.
  من امروز دیرتر کلاس پیانو دارم.
کاربرد قید today به معنای امروز
معادل فارسی قید today، "امروز" است. today اشاره دارد به زمان حال، به زمانی که در حال سپری شدن (در یک بازه 24 ساعته) است. مثال:
"?What's the date today" (امروز چندم است؟)

2 امروزه

معادل ها در دیکشنری فارسی: امروزه
مترادف و متضاد nowadays presently in the past
 • 1.Today, people are much more concerned about their health than they were in the past.
  1. امروزه، مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر نگران سلامتی‌شان هستند.
کاربرد قید today به معنای امروزه
قید today به معنای "امروزه" نیز است. قید today در مفهوم "امروزه" فقط به یک روز اشاره نمی‌کند، بلکه به دوره و زمان حال در مقایسه با دوره‌ای در گذشته اشاره دارد.
[اسم]

today

/təˈdeɪ/
غیرقابل شمارش

3 امروز

مترادف و متضاد this day
 • 1.The review is in today's paper.
  1. آن نقد در روزنامه امروز است.
 • 2.Today is a rest day.
  2. امروز، روز استراحت است.
 • 3.Today is even hotter than yesterday!
  3. امروز حتی از دیروز هم گرم‌تر است!
 • 4.Today is her tenth birthday.
  4. امروز، دهمین تولد اوست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان