[قید]

امروزه

( ا-م-ر-و-ز-ه )
1 nowadays today
در این عصر، در این دوران، در عصر حاضر

nowadays /ˈnɑʊ.əˌdeɪz/ /ˈnaʊədeɪz/


today /təˈdeɪ/ /təˈdeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان