[اسم]

tobacconist's

/təˈbækənɪsts/
قابل شمارش
[جمع: tobacconists]

1 سیگارفروشی تنباکوفروشی

  • 1.There's a tobacconist's on the corner.
    1. یک سیگارفروشی سر نبش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان