[صفت]

امروزی

( ا-م-ر-و-ز-ی )
1 modern contemporary
مدرن، معاصر، نوین

modern /ˈmɑːdərn/ /ˈmɒdn/


contemporary /kənˈtɛmpəˌrɛri/ /kənˈtemprəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان