[اسم]

املا

( ا-م-ل-ا )
1 dictation
دیکته؛ عمل خواندن مطلبی و نوشته شدن آن توسط کسی

dictation /dɪkˈteɪʃən/ /dɪkˈteɪʃən/

2 spelling
هجی؛ نحوه نوشته شدن واژه‌ای

spelling /ˈspel.ɪŋ/ /ˈspelɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان