[اسم]

spelling

/ˈspel.ɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هجی املا

معادل ها در دیکشنری فارسی: املا املایی هجی
  • 1.Your essay is full of spelling mistakes.
    1. مقاله ات پر از غلط های املایی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان