[اسم]

هجی

( ه-ج-ی )
1 spelling

spelling /ˈspel.ɪŋ/ /ˈspelɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان