[اسم]

اوراق‌چی

( ا-و-ر-ا-ق-‌-چ-ی )
1 junk dealer wrecker
اسقاط‌خر؛ کسی که اتومبیل‌های کهنه را خرد و اجزای آن را جدا می‌کند تا بخش‌های به‌دردبخور آن را بردارد و بفروشد.

junk dealer /dʒˈʌŋk dˈiːlɚ/ /dʒˈʌŋk dˈiːlə/


wrecker /ɹˈɛkɚ/ /ɹˈɛkə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان