[اسم]

اوقات فراغت

( ا-و-ق-ا-ت- -ف-ر-ا-غ-ت )
1 spare time free time , leisure

spare time /spɛr taɪm/ /speə taɪm/


free time /fri taɪm/ /friː taɪm/


leisure /ˈlɛʒər/ /ˈleʒə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان