[اسم]

اَشخاص

( ا-ش-خ-ا-ص )
1 people persons
جمع شخص؛ افراد

people /ˈpiː.pəl/ /ˈpiː.pəl/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان