[اسم]

ایستگاه

( ا-ی-س-ت-گ-ا-ه )
1 station stop
توقفگاه، محل توقف یا ایستادن (وسایل نقلیه)

station /ˈsteɪ.ʃən/ /ˈsteɪʃən/


stop /stɑp/ /stɒp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان