[اسم]

بادام

( ب-ا-د-ا-م )
1 almond
نام گونه‌ای درخت و میوه آن که بومی ایران و کشورهای اطراف آن است و میوه آن دو نوع تلخ و شیرین دارد.

almond /ˈɑmənd/ /ˈɑːmənd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان