[اسم]

بادخورک

( ب-ا-د-خ-و-ر-ک )
1 swift
نوعی پرنده با بدنی باریک و بال‌های دراز، دم و پاهای کوتاه از خانواده بادخورکان از راسته پرستوسانان.

swift /swɪft/ /swɪft/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان