[صفت]

باری به هر جهت

( ب-ا-ر-ی- -ب-ه- -ه-ر- -ج-ه-ت )
1 perfunctory
سرسری

perfunctory /pərˈfʌŋktəri/ /pəˈfʌŋktəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان