[اسم]

بت

( ب-ت )
1 idol

idol /ˈaɪdəl/ /ˈaɪdl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان