[اسم]

برادرزاده

( ب-ر-ا-د-ر-ز-ا-د-ه )
1 nephew niece

nephew /ˈnɛfju/ /ˈnefjuː/


niece /nis/ /niːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان