[قید]

براستی

( ب-ر-ا-س-ت-ی )
1 indeed truly

indeed /ɪnˈdiːd/ /ɪnˈdiːd/


truly /ˈtruː.li/ /ˈtruːli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان