[فعل]

برافراشتن

( ب-ر-ا-ف-ر-ا-ش-ت-ن )
1 to hoist to raise

to hoist /hˈɔɪst/ /hˈɔɪst/


to raise /reɪz/ /reɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان