[اسم]

برق‌گیر

( ب-ر-ق-‌-گ-ی-ر )
1 lightning rod

lightning rod /ˈlɑɪt·nɪŋ ˌrɑd/ /ˈlaɪtnɪŋ rɒd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان