[صفت]

بغلی

( ب-غ-ل-ی )
1 next

next /nekst/ /nɛkst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان