[قید]

بنابراین

( ب-ن-ا-ب-ر-ا-ی-ن )
1 therefore so

therefore /ˈðer.fɔːr/ /ˈðeəfɔː/


so /soʊ/ /səʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان