[فعل]

به هم بافتن

( ب-ه- -ه-م- -ب-ا-ف-ت-ن )
1 to weave together
در هم تنیدن
2 to concoct to fabricate
از خود درآوردن

to concoct /kənˈkɑːkt/ /kənˈkɒkt/


to fabricate /ˈfæbrəˌkeɪt/ /ˈfæbrɪkeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان