[اسم]

بهیار

( ب-ه-ی-ا-ر )
1 paramedic

paramedic /ˌpærəˈmedɪk/ /ˌpærəˈmedɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان