[حرف ندا]

به‌به

( ب-ه-‌-ب-ه )
1 bravo excellent

bravo /bɹˈɑːvoʊ/ /bɹˈɑːvəʊ/


excellent /ˈek.sə.lənt/ /ˈeksələnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان