[قید]

به‌مرور

( ب-ه-‌-م-ر-و-ر )
1 step by step gradually

step by step /stɛp baɪ stɛp/ /stɛp baɪ stɛp/


gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان