[فعل]

بیرون آمدن

( ب-ی-ر-و-ن- -آ-م-د-ن )
1 to come out to emerge

to come out /kʌm aʊt/ /kʌm aʊt/


to emerge /ɪˈmɜrʤ/ /ɪˈmɜːʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان