[فعل]

تاریخ گذاشتن

( ت-ا-ر-ی-خ- -گ-ذ-ا-ش-ت-ن )
1 to date

to date /deɪt/ /deɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان