[اسم]

تالار

( ت-ا-ل-ا-ر )
1 auditorium hall

auditorium /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/ /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/


hall /hɔːl/ /hɔːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان