[اسم]

تز

( ت-ز )
1 thesis dissertation

thesis /ˈθiːsɪs/ /ˈθiːsɪs/


dissertation /ˌdɪsərˈteɪʃn/ /ˌdɪsəˈteɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان