[صفت]

تطبیقی

( ت-ط-ب-ی-ق-ی )
1 comparative

comparative /kəmˈpær.ə.t̬ɪv/ /kəmˈpærətɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان