[صفت]

تفضیلی

( ت-ف-ض-ی-ل-ی )
1 comparative

comparative /kəmˈpær.ə.t̬ɪv/ /kəmˈpærətɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان